Noordoost-Brabant hergebruikt eigen groenafval voor gezondere bodem

Ondernemers en overheden in Noordoost-Brabant gaan afval afkomstig van natuuronderhoud en groenbeheer beter organiseren. De organische reststromen worden gebruikt om een gezondere bodem te krijgen.

 

De bodem is belangrijk voor zowel de landbouw als de natuur. Planten die op een rijke bodem groeien, zijn beter bestand tegen ziekten. Daarbij houdt een vitale bodem beter voedingsstoffen en water vast. Hierdoor zijn minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen nodig, en is er minder overlast bij droogte of veel regenval.

Kringlooplandbouw

De zandgronden in de Peel bevatten van nature weinig organische stof. Bodemverbeteraars op basis van lokaal groenafval zijn daarom extra interessant. Als Peelse boeren dit materiaal kunnen benutten, blijft de waardevolle organische stof in de regio.

Het aanvoeren van bodemverbeteraars uit de directe omgeving past bij kringlooplandbouw*. Het probleem is echter dat die nu worden afgevoerd naar andere delen van het land. Om dit te veranderen, is een projectleider aangesteld: Rembert van Noort (team Bio-Economie, ZLTO). Zijn doel is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk organisch materiaal in de regio wordt verwerkt en gebruikt. Dat doet hij vooral door bestaande en nieuwe initiatieven bij elkaar te brengen en op te schalen.

Partners

De lokale overheden hebben aangeven te willen samenwerken met bedrijven voor regionale verwerking. Daarvoor is een intentieovereenkomst gesloten. De ondertekenaars zijn de gemeenten Sint Anthonis, Uden en Landerd, het waterschap Aa en Maas en 6 ondernemingen.
Daarnaast voert HAS Hogeschool een aantal praktijkproeven uit. Studenten en docent-onderzoekers werken samen op de locaties AgroProeftuin de Peel en op het bedrijf van de bospeenteler in Schaijk.

Waar uitvoeriger onderzoek nodig is, wordt Wageningen UR aangehaakt. De WUR onderzoekt de benutting van bermmaaisel op droge zandgronden. Op 10 proefvelden in de provincie Noord-Brabant wordt afwisselend mais en wintertarwe geteeld. De gemeente Sint Anthonis levert het bermmaaisel. De WUR zorgt voor de verwerking van het materiaal en monitort het effect op het bodemleven en de belangrijkste bodemfuncties. Ook wordt de opbrengst en de kwaliteit van de oogst gemeten.

Verder onderzoekt de WUR de bodemprocessen en de veranderingen die ontstaan door toevoegen van organische materiaal. Het WUR-onderzoek beslaat in totaal 3 groeiseizoenen en loopt tot september 2022.

 

*Kringlooplandbouw is agrarische productie met zo weinig mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen, waarbij grondstoffen en eindproducten zo volledig mogelijk worden benut en hergebruikt.

Bron: agroproeftuindepeel.nl